Sale

Green Star Flour Miller

ምሉእ እኽሊ ጻዕዳ ቴፍ ሓርጭ

ጻዕዳ ምሉእ እኽሊ ቴፍ ልዑል ካልሲየም፡ ፋይበር፡ ፕሮቲን፡ ቪታሚን ሲን ጸረ-ኦክስጅንን ኣለዎ። እዚ ድማ ንሓርጭ ቴፍ ካብቲ ኣብ ምዕራባውያን ምብሳል ዝውቱር ንኹሉ ዕላማ ዝውዕል ጻዕዳ ሓርጭ ኣዝዩ ዝያዳ መኣዛታት ዘለዎን ጥዕና ዘለዎን ናይ ምብሳል ኣማራጺ ይገብሮ። እቲ ዝበለጸ ድማ ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነ ጻዕዳ ሓርጭ ቴፍ ዳርጋ ኣብ ዝኾነ ክትሓስቦ እትኽእል ኣሰራርሓ መግቢ ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ። ኣብ ዝቕጽል እዋን ባኒ፡ ኬክ፡ ማፊን፡ ጸፍሒ ባኒ ወይ ጣፍ ኣብ እትጥሕነሉ እዋን ፈትኖ።

ቴፍ ብተፈጥሮኡ ትሑት ሶድየም ስለዘለዎ፡ ንልዑል ጸቕጢ ደም ወይ ካልእ ሓደጋታት ልብን ስርዓተ ደምን ዘለዎም ሰባት ንልቢ ጥዕና ዝህብ ምርጫ ይገብሮ። ሓደ ግዜ ቴፍ 69% ካብቲ መዓልታዊ ዝመኽረካ ዋጋ ማግነዝየም ዝሓዘ ኮይኑ፡ እዚ ንጥዑይ ስራሕ ስርዓተ ጭዋዳታት፡ ነርቭን ስርዓተ ልብን ስርዓተ ደምን ኣገዳሲ ዝኾነ ማዕድናዊ እዩ።

ግዝፊ

Subscribe