ጥቅምቲ 08, 2021

ጻዕዳ ስርናይ

ስርናይ ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነን ልዑል መኣዛ ዘለዎን ውርሻዊ እኽሊ እኽሊ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ካልኦት ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾኑ ሓርጭታት ከም ዝተሓዋወሰ ዝሽየጥ ስርናይ፡ ካብ ንቡር ጻዕዳ ሓርጭታት ዝሰማማዕ ኣማራጺ እዩ። ኣመጋግባኣ ድማ ልግሲ ዝመልኦ መጠን ፋይበር፡ ፕሮቲንን ሕማም ምክልኻል ዝሕግዙ ቪታሚናት ቢን ከምዘለዎም ይምካሕ። ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነ ጻዕዳ ስርናይ ብሓፈሻ ካብ ካልኦት ሓርጭታት ዝጥዕም ኮይኑ፡ ልኡም ቅርጽን ቀሊል መኣዛ ፕሮፋይልን ኣለዎ። እዚ መቐረት እዚ ንሓርጭ ጻዕዳ ስርናይ ንመጥሓንን ምቁር መግብታትን ከም ኬክ፡ ማፊን ወይ ፓስተር ብሉጽ ይገብሮ።

ቀይሕ ስርናይ

ቀይሕ ስርናይ ካብቲ ጻዕዳ ስርናይ መዘንኡ ዝተፈልየ ዓይነት እኽሊ ስርናይ ኮይኑ፡ ምስዚ ኩሉ ግን ክልቲኦም ተመሳሳሊ ናይ መኣዛታት ፕሮፋይል ኣለዎም። ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነ ቀይሕ ሓርጭ ስርናይ ብጽኑዕ ምስ ጻዕዳ ስርናይ ዝመሳሰል ኮይኑ ብዙሕ ተመሳሳሊ ናይ ምጥሓን ኣጠቓቕማ ኣለዎ። ኣብ ገዛኻ ዝስራሕ ባኒ፡ ፓንኬክ ወይ ማፊን ፈትኖ፡ ኣብቲ ዝተጠብሰ ምግቢኻ ፋይበርን ቪታሚናትን ንምውሳኽ።


Subscribe