ዛንታና

ታሪኽና

ግሪን ስታር ኦርጋኒክ ሚሊንግ ኣብ ሓደ መትከል እዩ ተመስሪቱ ፡ ጥዕና ዘለዎ መግቢ ማለት ጥዑይ ህይወት ማለት እዩ። እዚ መትከል እዚ እዩ ግሪን ስታር ኦርጋኒክ ሚሊንግ b eginning in Organic NON-GMO Ancient healthy food production business ዝድግፍ ኮይኑ ረብሓታት ኩሉ ተፈጥሮኣዊ ጥንታዊ እኽሊ ናብ ምዕራብ ንምምጻእ እዩ። ይኹን እምበር ፡ ግሪን ስታር ኦርጋኒክ ሚሊንግ ፡ ብዙሓት ኣብ ምዕራባውያን ዕዳጋታት ዝርከቡ ተጠቀምቲ፡ ብዛዕባ ኣምር ጥንታዊ እኽልን ንሕብረተሰብ ጥዕናና ነቶም ዘመናውያን ግዜ ዝህብዎ ዘደንቕ ረብሓታትን ከምዘይፋለጡ ቀልጢፉ ተረዲኡ። በዚ ድማ ነዚ ትካል ዝፈጠርናዮ ንዓማዊልና ብዛዕባ ዋጋ ኦርጋኒክ NON-GMO ውርሻ ጥንታዊ ጥዕና ዘለዎ ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነ እምኒ ዝተፈሓረ ምሉእ እኽሊ ሓርጭ ምስ ምቕራብ ዝለዓለ ፅሬት ዘለዎ ፍርያት እኽሊ ንዓማዊልና ውሽጥን ዓለምለኻውን ምቕራብ ንምምሃር እዩ።

ተልእኾና

ኣብ ምዕራባውያን ዕዳጋታት ብተዛማዲ ዘይፍለጥ ረብሓ ጥንታውን ውርሻውን እኽሊ ስለዘሎ፡ ተልእኾና ቀሊል እዩ ፡ ንህዝቢ ብዛዕባ ዋጋ ጥንታዊ እኽሊ ምምሃር፡ ኣብ ርእሲኡ ድማ ዝለዓለ ጽሬት ዘለዎ ፍርያት እኽሊ ምቕራብ። ክእለትና ካብ ሜዳ ክሳብ ዕዳጋ ሰንሰለት መግቢ ዝሽፍን ኮይኑ፡ 100% ብተፈጥሮ ዝዓበየ ኦርጋኒክ፣ ዘይ-ጂኤምኦ፣ ካብ ግሉተን ነጻ ዝተረጋገጸ ሃገራዊ& ዓለምለኻዊ ብጥንቃቐ ዝተረኽበ እኽሊ ንምቕራብ ይሕግዘና።

ራእይና

ኣብ ጥዕና ዘተኮረ ፍልስፍናና ኣካል ናይቲ ዝዓበየ ራእይ ጥራይ እዩ ግሪን ስታር ኦርጋኒክ ሚሊንግ supports.ኩሉ ኣባል ጋንታና ኣብ ዙርያ ዓለማዊ ውሕስነት መግብን ሓፈሻዊ ጥዕናን እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ፀገማት ይርዳእ፤ ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ነቲ ጸገም ንምፍታሕ እጃምና ንገብር ኣለና። ጥንታዊ እኽሊ ንኣሽሓት ዓመታት ኣብ መላእ ዓለም ብዘለዉ ባህልታት ይለምዕን ይእከብን እዩ። ናይዞም ኣእካል ኣብ ነፍሲ ወከፍ እታው ጸዓት ዝረኽብዎ ምህርቲ ካሎሪ፡ ንኹሉ ህዝቢ ንዘላቕነት፡ ንከባቢ ዝምችእነትን ውሕስነት መግብን ንምድጋፍ ብሉጽ መገዲ ይገብሮም። ኣብ ዓለማዊ ኣመጋግባ ዝርገሐ ጥንታውያን እኽሊ ብምውሳኽን ኣብ ልዑል ጸዓት ዘለዎም ኣእካልን ፍርያት ስጋን ምጽጋዕ ብምንካይን፡ ጥዕና፡ ዘላቕነትን ጽቡቕ ምህላውን ንቡር ዝኾነላ ዓለም ክንድግፍ ተስፋ ንገብር።

ክብርታትና

ንዕላማ ዘላቒ፡ ኣብ ጥዕና ዘተኮረ ሕርሻ ንምድጋፍ፡ ንፍልስፍና ዝመርሑ ሓያሎ ቀዳምነታት ኣለዉና፤

  • ጥዕና : ጥዕና ዘለዎ ኣመጋግባ ኣብ ሓፈሻዊ ጥዕና እቲ ኣገዳሲ ረቛሒ ምዃኑ ንኣምንን ጥዕና ህዝቢ ዓለም ኣብ ሓደ ዓሚል ንምምሕያሽ ዝዓለመ እዩ።
  • ምንጪ እኽሊ: ኩሎም ኣቕረብቲ እኽልና ካብ ውሽጢ ዓዲ & ዓለምለኻዊ ደረጃ ካብቶም ንጥዕናን ኦርጋኒክን NON-GMOን ተፈጥሮኣዊ መግብታት ዘለና ፍቕሪ ዝመሳሰሉ ሓረስቶት ዝመጹ ኮይኖም፡ ካብ ዓለማዊ ቀረብ ሰንሰለት ዝፍኖ ልቀት ካርቦን ብምንካይን ንቁጠባ ውሽጢ ዓዲ ዝድግፉን እዮም።
  • ምክብባር፡- ምስ ሓረስቶት ብምስራሕን ዘላቒ ሕርሻ ብምድጋፍን፡ ምክብባርን ምሕደራን ከባቢ መሰረታዊ ኣካል ተመኩሮ ወዲ ሰብ ክንገብሮ ተስፋ ንገብር። በቶም ክብርታት ተደጊፍና፡ ነፍሲ ወከፍ እትገዝእዎ ፍርያት ምሉእ ብምሉእ ኦርጋኒክ፡ ዘይ-ጂኤምኦ፡ ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነ ተፈጥሮኣዊ መኣዛዊ ጥዕና ዘለዎን ፍጹም ጥዑምን ክኸውን ቃል ንኣቱ።

Subscribe