መስከረም 25, 2021

ጸሊም/ሓምላይ ቆሎ ዋላ እኳ ግርምቢጥ እንተሃለዎ፡ ምስቲ ኩላትና እንፈልጦን እንፈትዎን ብጫ ቆሎ ሓደ ዓይነት እዩ። ሐምላይ ቆሎ ዓቢ ምንጪ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዝዓቢ ጸረ-ኦክስጅን ኮይኑ፡ ገለ ፍሉይ ቀመም ኣብ ምግቢታትካ ንምውሳኽ ቀሊል መገዲ እዩ። ካብ ግሉተን ነጻ ዝኾነ ሐምላይ ሓርጭ ቆሎ፡ ካብ ብጫ ሓርጭ ቆሎ ዝሓየለ መኣዛዊ ፕሮፋይል ስለዘቕርብ፡ ስሩዕ ሓርጭ ቆሎ ወይ ድኹዒ ቆሎ ኣብ ዝጽውዕ ኣሰራርሓ መግቢ ብሉጽ መተካእታ እዩ።

Subscribe